PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113

DR EWELINA KONIECZNA

- studia na kulturoznawstwie, Uniwersytet Śląski, 1982-1987

- magisterium z filmoznawstwa,  Uniwersytet Śląski, 1987

- studia doktoranckie, Uniwersytet Śląski, 1998- 2002

- doktorat w zakresie nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski, 2002

 

Zainteresowania: kultura filmowa, recepcja filmu, kompetencje filmowe, edukacja filmowa i medialna

 

 

Książki autorskie:

 

Baśń w literaturze i w filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym,  UNIVERSITAS, Kraków 2005, ss.284.

 

Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Kraków – Katowice 2011,ss. 282.

 

 

Książki współautorskie:

 

Horyzonty kultury filmowej. O uwarunkowaniach uczestnictwa w kulturze filmowej na przykładzie festiwalu filmowego ERA NOWE HORYZONTY, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2004, ss.80. ( współautor Bogusław Dziadzia)

 

 

Współredakcja pracy zbiorowej:

Upowszechnianie kultury - wyzwaniem dla współczesnej edukacji kulturalnej, (red.) K.Olbrycht, E.Konieczna, J.Skutnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. ss.461.

 

 

Teksty naukowe w czasopismach i tomach zbiorowych:

 

Rola edukacji filmowej w złożonym procesie wychowania, „Kultura i Edukacja”nr1/1998, s.31-34.

 

Film jako źródło wartości moralnych poszukiwanych przez dziecko w wieku szkolnym    Edukacja Medialna“  nr 1/1999,s.19-20.

 

 Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej, „Edukacja Medialna“  nr 1/ 2000,s.52-55.

 

Miejsce i rola filmu w edukacji medialnej dzieci i młodzieży [w:] Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (red.) B. Idzikowski, E. Narkiewicz- Niedbalec, Zielona Góra 2000,s.418-424.

 

 Baśń filmowa jako pomost pomiędzy tradycją kultury a współczesną kulturą medialną, „Edukacja Medialna”  nr 2/2001,s.22-28. 

 

Potter contra Pokemon. O problemie adaptacji w multimediach. „Edukacja Medialna” nr1/2002,s.29-32.

 

Kultura dziecięcych mediów audiowizualnych, „Kultura i Edukacja”, nr 2/2002, s.108-114.

 

Motywy baśniowe w kinie współczesnym jako obraz kulturowej ciągłości społeczeństw, „Kultura i Edukacja” nr 2/2003,s.37-46. (link do tekstu)

 

Franciszkanie w Monte Carlo czyli wielkie i małe problemy edukacji  medialnej, [w:] M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i  obszarów badawczych, Oficyna Wydawnicza Kastylia, Olsztyn 2004, s.73-80.

 

Pomiędzy  kulturą medialną a filmową. Szkic o znaczeniu kultury filmowej w  humanistycznym rozwoju człowieka, [w:] Edukacja kulturalna.  Wybrane obszary, (red.)  K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.s.66-77.

 

Od edukacji filmowej do edukacji kulturalnej – szkic o roli filmu w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,  „Kultura i Edukacja” nr 1/2004, s.40-47.

 

Film jako wehikuł kultury. Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze filmowej, „Kultura i Edukacja“ nr 2/ 2004, s.42-51.( współautor Bogusław Dziadzia) (link do tekstu)

 

Kondycja kultury filmowej. Pytania o istotę kultury filmowej we współczesnym  spektaklu multimedialnym,, „Kultura i Edukacja“ nr 3/ 2004, s.28-34.

 

Kto ogląda polskie filmy? Pytania o funkcje polskiego filmu fabularnego w życiu młodzieży akademickiej,[w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie po roku 1989, (red.) P. Zwierzchowski, D. Mazur,  Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 164-174.

 

Uczestnictwo w kulturze filmowej jako forma aktywności kulturalnej, [w:] K.Olbrycht, J.Skutnik, E.Konieczna(red.)Upowszechnianie kultury- wyzwaniem dla współczesnej edukacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 226-238.

 

Kto się boi mediów? Szkic o analizie obrazów ekranowych,[w:] Młode pokolenie wobec współczesności i jej zagrożeń,(red.) H.Rusek, J. Oleksy, Katowice 2008, s.142-148.

 

Edukacja a ideologia. O filmowych obrazach szkoły, „Kultura i Edukacja” nr 4/ 2009, s.54-67.  

 

Szkoła przetrwania. O filmowych wizerunkach nauczycieli[w:] Sztuka/twórczość… edukacja.  Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej,(red.)W. Bobrowicz, Lublin 2010, s.52-62.

 

Stosunek studentów animacji społeczno- kulturalnej do lokalnych działań w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej [w:] Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury ,(red.) K. Olbrycht, D. Sieroń –Galusek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010,s.256-268.

 

 Między historią a mitem. O współczesnych obrazach czasu minionego,[w:] Kino polskie wobec II Wojny Światowej,(red.) P. Zwierzchowski, D. Mazur,  Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

 

 :: UNIWERSYTET ŚLĄSKI :: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI :: BIELSKA 62 :: 43-400 CIESZYN :: TEL. (+048)–33–8546113 ::