PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113

DR EDYTA KOREPTA
Pracę na uniwersytecie rozpoczęłam w 1991 roku. Początkowo na godzinach zleconych, następnie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie pracuję do tej pory w Katedrze Edukacji Kulturalnej.

Prowadząc zajęcia z przedmiotu Wiedza o Śląsku kontynuowałam zainteresowania literaturoznawcze, w tym i śląskoznawcze. Badania śląskoznawcze rozpoczęłam już w czasie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach pod opieką prof. dra hab. Jana Zaremby. Pod kierunkiem Profesora napisałam i obroniłam pracę magisterską pt. Humanistyczna erudycja Gdacjusza.

Badania nad literaturą Śląska Cieszyńskiego kontynuowałam wraz z prof. Edmundem Rosnerem, a po jego odejściu przejęłam zajęcia dydaktyczne na uczelni z przedmiotów: Regionalizm oraz Animacja regionalna. Studia nad zagadnieniami związanymi z regionalizmem oraz badania literackie na Śląsku Cieszyńskim wyraźnie przywróciły moje zainteresowania literaturoznawcze. Szczegółowe poznawanie twórców i piśmiennictwa śląskiego a także próby opisania tej literatury skłoniły mnie do dociekań metodologicznych.

Już w pracy doktorskiej pt. Twórczość dramatyczna Stefana Krzywoszewskiego napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Hendzla w Uniwersytecie Opolskim w Opolu zwróciłam uwagę na usytuowanie Krzywoszewskiego w kontekście literatury popularnej, na etapy rozwoju tej literatury oraz jej znaczenie w odbiorze teatralnym. Recepcja twórczości tego komediopisarza odegrała bowiem znaczącą rolę kulturotwórczą.

Wnioski mojej pracy doktorskiej przeniosłam na literaturę regionalną, specyfika regionalnego pisarstwa wpisuje się bowiem w mechanizmy ról kultury popularnej. Moje zainteresowania regionalną literaturą twórców emigracyjnych (P. Łyska, Jerzego Ruckiego) spotkały się z zainteresowaniem redakcji „Pamiętnika Literackiego” w Londynie, gdzie zostanie wydrukowana moja publikacja Jerzego Ruckiego „szukanie Ojczyzny”. Redakcja jest również zainteresowana opracowaniami dorobku Pawła Łyska, którego epopeja beskidzka była wydawana w Londynie.

Wiedzę o literaturze w regionie sfinalizowałam napisaniem rozprawy habilitacyjnej na temat: Zagadnienie tożsamości regionalnej w twórczości pisarzy Śląska Cieszyńskiego.

W pracy postawiłam pytania o czynniki kształtujące tożsamość pisarzy w różnych warunkach historycznych regionu: w okresie międzywojennym oraz po wojnie w literaturze emigracyjnej Pawła Łyska.

Pracuję aktualnie w katedrze o specjalizacji kulturoznawczej, co sprawia, że moje badania mają często charakter interdyscyplinarny i jak się wydaje, pozwalają na ocenę zjawisk literackich w szerszym kontekście kulturowym.

Wybrana literatura:

Wartości społeczno – kulturowe poezji Zbigniewa Macheja. W: Literatura na Śląsku czeskim i polskim. Red. J. Urbanec, E. Rosner, Cieszyn 1996, s. 137 – 147.

Recenzja publikacji Z. Pisaeckiego Z badań nad literatura drugiego pokolenia pozytywistów polskich. „Kwartalnik Opolski” 1994, nr 1, s. 101 – 107.

Dramaty Stefana Krzywoszewskiego w opinii Tadeusza Żeleńskiego (Boya). „Zeszyty Naukowe” Uniwersytet Opolski w Opolu 1995, nr 35, s. 36 – 48.

Stefan Krzywoszewski – szkic biograficzny. „Zeszyty Naukowe” – Z historii literatury polskiej i obcej. Filologia polska, Uniwersytet Opolski w Opolu. T. 39. Opole 1999, s. 73-87.

Szkolna plastyka i jej nauczyciele - w opinii absolwentów. W: Nauczyciele plastyki i ich kształcenie. Red. K. Olbrycht. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Cieszyn 1999, s. 59-75.

Uwrażliwianie przyszłych pedagogów na wartości. (Wykorzystanie tekstów M. Musierowicz). Red.: K. Olbrycht. „Edukacja Aksjologiczna” T. 4. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 1999, s. 83-93.

Kształcenie postaw regionalnych poprzez literaturę piękną. W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Red. B. Idzikowski, E. Nazarkiewicz-Niedbalec. Wydawca: Centrum Animacji w Warszawie na Kongres Kultury Polskiej 2000, Zielona Góra 2000, s. 277-289.

Realizacja programu edukacji regionalnej w systemie szkolnym w duchu nowej humanistyki. W: O nowy humanizm w edukacji. Red. J. Gajda. Impuls, Kraków 2000, s. 444 - 454.

Upowszechnianie literatury regionalnej formą kształtowania świadomości narodowej. W: Edukacja zorientowana na XXI wiek. Red. J. Gajda. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 387 –398.

Rola literatury regionalnej w procesie „przekraczania granic”. W: Swój i obcy w interetnicznej i interpersonalnej komunikacji językowej, Red. I. Bogoczova. Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie. Ostrawa 2001, s. 303-311.

Koncepcja procesu edukacyjnego rozwijającego poczucie tożsamości regionalnej. Red.: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz iin.. Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2002, s. 325-332.

Religijność typu ludowego w poezji Emanuela Grima. W: Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie religijnej i kulturalnej tożsamości Śląska Cieszyńskiego. Red. J. Budniak. Cieszyn 2002, s. 235-247.

Aksjologiczne problemy edukacji kulturalnej – od regionalizacji do globalizacji. W: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności. Red. H. Rusek. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2002, s. 267-275.

Wychowawcza rola literatury regionalnej a procesy globalizacji. W: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej. Red. R. Mrózek. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Cieszyn 2003, s. 211-219.

Wpływ nieprofesjonalnych pisarzy na rozwijanie świadomości regionalnej mieszkańców pogranicza ( na przykładzie twórczości Emanuela Grima w Cieszyńskiem). W: Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pogranicza. Red. I. Bukowska – Floreńska, Katowice 2003, s. 127 – 137.

Stefan Krzywoszewski jako humorysta. W: Teatr i dramat polski XIX i XX wieku. Studia i szkice. Red. W. Hendzel. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 111 – 125.

Kształcenie postaw regionalnych w szkolnej edukacji kulturalnej. W: Jak jest? Jak powinno być? Co można zrobić? Red.:S. Gul. Wyd.: Małopolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania, Kraków 2004, s. 108-117.

Kulturotwórcza rola poetów Śląska oraz ich więź ze środowiskiem lokalnym (na przykładzie twórczości Mieczysława Stanclika, Janiny Podlodowskiej, Jadwigi Mandery). W: Edukacja kulturalna. Wybrane obszary. Red. K. Olbrycht. Katowice 2004, s. 175-190.

Funkcje pieśni ludowych w utworach Pawła Łyska.„Śląskie Miscellanea”.Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2004, s. 98-109.

Znaczenie literatury regionalnej dla jednoczącej się Europy. W: Ten świat – człowiek w tym świecie. Red. I. Wojnar. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2004, s. 189-199.

Elementy autobiografizmu w narracji fikcjonalnej jako odzwierciedlenie poczucia tożsamości lokalnej (na przykładzie emigracyjnej twórczości Pawła Łyska, związanej z kulturą beskidzką). W: Narracje – (auto)biografia – etyka. Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji, Wrocław 2005, s. 39 – 49.

Podmiotowość twórców w procesie integracji społeczności lokalnych, „Zaranie Śląskie” 2005, nr 9, s. 81 – 89.

Biogramy do publikacji w ramach projektu Republiki Czeskiej pt. Kulturnehistoricka encyklopedie Slezka a servovych dni Moravy. Svazek 1,2. Uniwersytet w Ostrawie. Ostrawa 2005. Na język czeski biogramy tłumaczyła Irena Bogoczova.

Zagadnienie tożsamości regionalnej w literaturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice 2005.

:: KULTURA :: EDUKACJA KULTURALNA :: EDUKACJA REGIONALNA :: FILM :: MEDIA :: TEATR :: PLASTYKA :: MARKETING KULTURY :: ESTETYKA ::

www.kek.edu.pl