PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113
www.weinoe.us.edu.pl

 

PROF. DR HAB. KATARZYNA OLBRYCHT

Droga zawodowa:

- magisterium z pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński,1972.

- studia doktoranckie w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1972-1975.

- doktorat, Uniwersytet Jagielloński, 1975; na podst. pracy Integracja oddziaływań wychowawczych w zakresie wychowania estetycznego

- habilitacja, Uniwersytet Jagielloński, 1988; na podst. rozprawy: Sztuka a działania pedagogów ; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1987.

- tytuł profesora, Uniwersytet Jagielloński, 2001; na podst. książki Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2000, (wyd.2. – 2002).


Publikacje zwarte:

- Podstawy teoretyczne badań nad odbiorem sztuki (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1982

- Sztuka a działania pedagogów,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1987.

- Wychowawca estetyczny. Kompetencje i kształcenie na poziomie wyższym (red. K.Olbrycht, H.Danel-Bobrzyk).Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Katowice 1990.

- Zarys systemu wychowania Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. Pniewy

1991, wyd.2 zmienione i rozszerzone. – 2002.

- Edukacja aksjologiczna T l, Wymiary. Kierunki. Uwarunkowania. (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

1994.

- Edukacja aksjologiczna T 2. Odpowiedzialność pedagoga, (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1995.

- Edukacja aksjologiczna T 3, O tolerancji. (red). Wydawnictwo Uniwersytetu

Śląskiego Katowice 1995.

- Edukacja aksjologiczna T 4, Wybrane problemy przekazu wartości. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1999.

- Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturowych. (red.) Cieszyn 1998.

- Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2000.

- Edukacja Kulturalna – wybrane obszary (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004.

O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 [link do opisu]

Upowszechnianie Kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalne,
Katarzyna Olbrycht, Jolanta Skutnik, Ewelina Konieczna (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 [link do opisu]

Zatrudnienie:

 • Uniwersytet Śląski, od 1975 roku

Funkcje w Uniwersytecie Śląskim:

 • w-ce dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Kulturalno-

Oświatowej (1977-1982),

 • prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego ds. naukowo-artystycznych (1987-1990),

 • dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (1990-1993 oraz 1993-1996),

 • kierownik Zakładu Wychowania Estetycznego (1981-1998),

 • kierownik Zakładu Wychowania Estetycznego i Animacji Społeczno-Kulturalnej, przekształconego w 2003 r. w Katedrę Edukacji Kulturalnej (1998 - do dziś),

 • członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego (1996-1999),

 • członek Rady d/s Etyki przy Rektorze Uniwersytetu Śląskiego (2000 - 2002).

 • członek Rady Naukowej Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych.


Praca z młodszą kadrą:

 • wypromowani doktorzy:

- dr Zbigniew Brzózy; KUL Lublin

- dr Piotr Wysogląd ;Uniwersytet Śląski

- dr Sylwia Jakubiec ; Uniwersytet Śląski

- dr Ewelina Konieczna; Uniwersytet Śląski

- dr Jolanta Skutnik; Uniwersytet Zielonogórski

- dr Joanna Winnicka-Gburek; Uniwersytet Wrocławski

- dr Dagmara Kowalewska; Uniwersytet Śląski

- dr Małgorzata Stokłosa; Instytut Badań Edukacyjnych

Działalność naukowo-badawcza:

 • kierowanie badaniami w ramach grantu zespołowego KBN „Kształcenie nauczycieli plastyki” (PBZ 023-07) 1996-1998;

 • prowadzenie badań nad edukacją aksjologiczną: redakcja serii Edukacja aksjologiczna (dotychczas 4 tomy w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego); edukacja aksjologiczna w świetle antropologii personalistycznej.

 • kierowanie badaniami w ramach Katedry Edukacji Kulturalnej - w obszarze edukacji kulturalnej i jej uwarunkowań.


Zainteresowania naukowe:

Teoria wychowania, wychowanie personalistyczne

przykładowe teksty:

- Dylematy współczesnego wychowania w świetle refleksji personalistycznej,

W: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. (red.)

F. Adamski, Kraków 1999,s.11-19.

- Zasady wychowania osobowego i warunki ich respektowania. „Psychologia rozwojowa” 2003, t.8, nr 1.s.9-17.

- Kluczowe problemy wychowawcze w krajach postkomunistycznych.[W:] K.Polak, B.Urban (red.) Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych. Kraków 2003,s.27-37.

- Pytania wokół roli tożsamości w wychowaniu. ”Horyzonty Wychowania” 2003, nr 2 (4), s.103-115.


Edukacja aksjologiczna,

przykładowe teksty:

- Wychowanie wobec wartości utylitarnych;W: O nowy humanizm w edukacji. (red.) J.Gajda. Kraków 2000,s.96-103 [link do artykułu]

- Etos pedagoga a jego rola w kształceniu aksjologicznym na progu XXI wieku. [W:] Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji.(red.) U.Ostrowska, A.M.de Tchorzewski, Bydgoszcz-Olsztyn 2002,s.99-108.

- Rola kształcenia aksjologicznego w działaniach pedagogicznych w

społecznościach wielokulturowych, [W:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka - Mazur,

A.Gajdzica (red.) Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Cieszyn -

Warszawa 2003, s.212-220.

- Miejsce koncepcji człowieka w edukacji ku wartościom. [W:] Edukacja ku wartościom (red.) A.Szerląg. Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza Impuls, s.61-69.

- Czy dorośli potrzebują edukacji aksjologicznej ? [W:] Aksjologia edukacji dorosłych. (red) J.Kostkiewicz, Lublin 2004, Wydawn. KUL, s.33-41. [link do artykułu]


Edukacja kulturalna, teoria wychowania estetycznego,

przykładowe teksty:

- Pułapka „wychowania przez sztukę”, W: Estetyka sensu largo. (red.) F.Chmielowski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998,s.65-71.

- Tożsamość kulturowa człowieka z perspektywy nowych mediów, W:

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. (red.) K.Wilkoszewska, Kraków

1999,s.279-286.

- Pedagogika kultury dziś – powrót do sensów, czy słów?, W: Edukacja

zorientowana na XXI wiek. (red.) J.Gajda, Lublin 2000, s.37-46.

-Rola wychowania estetycznego w edukacji międzykulturowej.W: Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. (red.) T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A.Szczurek -_Boruta. Katowice 2000, s.109-114.

- Edukacja kulturalna – pytania o cel w świetle wielości podmiotów [link do artykułu]

- Kształcenie nauczycieli do prowadzenia edukacji kulturalnej [link do artykułu]


Wychowanie chrześcijańskie,

przykładowe teksty:

- Rola pedagogów w tworzeniu sytuacji pokojowego rozwoju dziecka, W: Pokój z dziećmi. Pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju

dziecka. (red). B.Smolińska-Theiss.Warszawa 1999, s.70-82

- Wychowanie religijne w świetle myśli Karola Wojtyły. W: „Roczniki Filozoficzn” . Filozofia moralności, Filozofia religii.T.XLVII/1999 (Księga Pamiątkowa ku czci Siostry Profesor Zofii Józefy Zdybickiej USJK),s.229-236.

- Wychowanie do nadziei. W: „Paedagogia Christiana” Red. J.Bagrowicz.;2000, nr 1 (5), Toruń 2000. s. 45-51.

- Godność osoby źródłem i wartością kultury chrześcijańskiej.W: Osobowy wymiar kultury .(red) J.Dobrzyńska. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich Jasna Góra, Częstochowa 2004; s.15-29. [link do artykułu]

- Dylematy współczesnego wychowania. W: Odpowiednie dać rzeczy słowo. Materiały z Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców. Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli. Zielona Góra 2005, s.8-17.


Inne formy aktywności:

- zespół ds. wychowania estetycznego przy Radzie Głównej

Szkolnictwa Artystycznego (1994-1996)

- zespół ds. edukacji kulturalnej przy Departamencie Szkolnictwa

Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki (1993 -1999)

- udział w Radzie Kultury przy Prezydencie RP (1993-1995)

- współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Szkół Katolickich

Pro Formatione (od 2004)

- współpraca ze środowiskami Duszpasterstw nauczycieli oraz

Duszpasterstw akademickich.

:: KULTURA :: EDUKACJA KULTURALNA :: EDUKACJA REGIONALNA :: FILM :: MEDIA :: TEATR :: PLASTYKA :: MARKETING KULTURY :: ESTETYKA ::

www.kek.edu.pl:: UNIWERSYTET ŚLĄSKI :: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI :: BIELSKA 62 :: 43-400 CIESZYN :: TEL. (+048)–33–8546113 ::