PRACOWNICY
ZAKŁADU EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr hab. Mirosława Pindór
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
dr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
dr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr hab. Bogusław Dziadzia

 


dr hab. Mirosława Pindór

miroslawa.pindor@us.edu.pl

I. Studia i uzyskane stopnie naukowe

1981–1986 – studia wyższe magisterskie dzienne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii polskiej, specjalizacja teatrologia, magisterium – 1986 rok;
1984 –1985 – Studium Dziennikarskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej);
1994 – staż naukowy w Pracowni Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: udział w projekcie badawczym Kronika życia teatralnego 1944 – 1989, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Fik oraz dr Małgorzaty Niecikowskiej (KBN 1P 10200304);
2001 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nadany uchwałą Rady Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 XII 2001 roku (temat rozprawy doktorskiej: Powojenne polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne w miastach granicznych Cieszynie i Českem Tĕšínĕ; promotor: prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Baluch, prof. zw. dr hab. Jan Michalik.
Od 1991 r. asystent, w latach 1999 – 2001 wykładowca, od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (siedziba : Cieszyn).
1 IX 2004 – 31 VIII 2008 – Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Nauk o Edukacji WEiNoE.


II. Publikacje naukowe

Zainteresowania badawcze: współczesny teatr polski, czeski i słowacki; życie teatralne polsko-czeskiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska Cieszyńskiego; czeski teatr na polskim Śląsku, polski teatr na czeskim Śląsku (zwłaszcza teatr polskiej grupy autochtonicznej na Śląsku Zaolziańskim); współpraca transgraniczna Polska – Czechy w zakresie kultury i nauki.

Publikacje zwarte:

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne. Cieszyn – Český Tĕšín 1945-1999, wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja ds. Stosunków Polsko – Czeskich i Polsko – Słowackich, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne „Gnome”, Katowice 2006, ss.290, bibliogr. s.249 – 255, indeks s. 275 - 286, streszcz. czes., ang.; ISBN 83-87819-39-5;
Rec. E. Udalska, Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne, (w:) Przemiany kulturalno-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szlice – w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, wyd.: Uniwersytet Śląski, Katowice 2010; K. Karwat, Nie tylko Zaolzie, „Śląsk. Miesięcznik społeczno – kulturalny” 2007, nr 1, s. 76; Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne. Cieszyn – Český Tĕšín 1945-1999, „Ziemia Kłodzka. Od Kladskeho pomezi Glatzer Bergland“ 2006, nr 165, s. 41; J. Legoń, Teatralna epopeja nad Olzą, „Relacje. Interpretacje. Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” 2006, nr 2, s.15 –17.

Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje (1910-2010), Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn 2010, ss.104; ISBN 978=83-60917-80-0.


Redakcje prac zbiorowych:

Kultura Zaolzia 1920-1990. Od regionalizmu do uniwersalizmu. Materiały z konferencji naukowej, odbytej w dniach 12-14 grudnia 1991 r., wyd. Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, Cieszyn 1992.
XXV lat pedagogiki kultury 1973-1998 (współred. A. Gładysz, R. Greń, T. Kania), wyd. Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, Cieszyn 1999;
Teatr bez granic/ Divadlo bez hranic. Materiały z konferencji naukowej/ Sbornik z vĕdecké konference (wspołred. A. Gładysz), wyd. Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, Cieszyn 1999;
Národní divadla. Tradice a současnost/ Teatry narodowe. Tradycja i współczesność, (red. K.Olbrycht, M.Pindór), wyd. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003.

 

 

 

 

 

 

ks1

 

Artykuły naukowe, studia, rozprawy, szkice (wybór):

· Prace magisterskie o tematyce zaolziańskiej obronione w Filii Uniwersytetu Śląskiego, (w:) Kultura Zaolzia 1920-1990. Od regionalizmu do uniwersalizmu… (współautor: M. Żyromski), s. 169-177.
· Działalność towarzystw społeczno-literackich na Śląsku Cieszyńskim, „Pamiętnik Cieszyński”, red. I. Panic, T.13:1998, Cieszyn 1998, s. 87-95.
· Siedem edycji Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”, (w:) Teatr bez granic/ Divadlo bez hranic…, s. 87-95.
· Literatura Śląska Cieszyńskiego w Scenie Polskiej Tĕšínského divadla, „Śląskie Miscellanea”, T. XVII, red. K. Heska-Kwaśniewicz, wydawca: Komisja Historyczno- literacka PAN, Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne „Gnome”, Katowice 2004, s.109-111.
· Cieszyn i Český Tĕšín lat dziewięćdziesiątych przestrzenią kontaktowania się teatralnych kultur trzech narodów: polskiego, czeskiego i słowackiego, (w:) O divadle na Moravĕ a ve Slezsku II, red. Tatjana Lazorčáková, wydawca: Univerzita Palackého v Olomoucu, Olomouc 2004, s.261-280.
· Edukacyjna funkcja teatru w społeczeństwie na granicy dwóch państw. Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, (w:) Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. K.Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s.150-165.
· Pozaartystyczne czynniki uczestnictwa w życiu teatralnym polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie miast Cieszyna i Českého Tĕšína), (w:) Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe, red. S.Flejterski, E.Roszkowska, wydawca: Opera na Zamku w Szczecinie, Szczecin 2004, s.81-90.
· Zaranie polsko-czeskich kontaktów teatralnych w Cieszyńskiem, „Zaranie Śląskie”, red. W. Korzeniowska, nr 9, rocznik 61, Katowice – Cieszyn 2004, s.75-80.
· Pedagogika kultury w Cieszynie – tradycja i współczesność, „Pedagogika Kultury”, t. I, wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 254-260.
· Dialog teatralnych kultur w Cieszyńskiem, (w:) wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. A.Szerląg, wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s.577-584.
· Kształcenie animatorów kultury w Uniwersytecie Śląskim – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, (w:) Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, red. B. Jedlewska, wydawca: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2006, s.216-232.
Pięćdziesiąt pięć lat polskiego teatru na Śląsku za Olzą, „Śląskie Miscellanea”, T. XX, wydawca: Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, red. K. Heska-Kwaśniewicz , Katowice 2007, s. 142-154
· Ku poszerzeniu polsko-czeskiego dialogu społeczno-kulturowego. Współczesne transgraniczne formy upowszechniania kultury na przykładzie Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Kłodzkiej, (w:) Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla współczesnej edukacji kulturalnej , red. K.Olbrycht, E. Konieczna, J.Skutnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 169-191.
· Znaczenie Polsko-Czeskich i Polsko-Czesko-łlowackich Dni Kultury Chrześcijańskiej dla komunikacji międzykulturowej na pograniczu państw, (w:) „Dialog bez Granic/ Dialogue without Borders/ Dialogue sans Limite/ Dialog ohne Grenzen/ Dialog bez Hranic”, t.III, Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukášova – Kantorkova, Kraków 2008, s. 79-94.
· Polska krytyka teatralna na Zaolziu, (w:) „Prace Komisji Naukowych”, zesz. 32, red. A. Burhardt, J. Kwiatek, K. Polański, wyd. Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Katowice 2008, s. 28-29.
· Sześćdziesiąt sezonów polskiego teatru lalek na czeskim Śląsku, „Śląskie Miscellanea”, T. XXI, wydawca: Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, red, K. Heska-Kwaśniewicz , Katowice 2008, s. 58-72. Przedruk fragmentów (w języku polskim i czeskim, tłum. L. Pešak) (w:) Bajka. 60 lat Sceny Lalek Bajka. Kronika lat 1948-2013, red. J. Wania, Czeski Cieszyn, listopad 2013, s. 4-9.
· Komisja naukowa ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich w Filię Uniwersytetu Śląskiego wpisana, (w:) Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, red. W. Korzeniowska, A. Mitas, A.Murzyn, U.Szuścik, Katowice 2009, s.217-228.
· Od przestrzeni absurdu do przestrzeni wolności. XX lat Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego ” „na granicy” „bez granic”, (w:) Obywatele dyplomaci, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej, red. M. Kaute, J. Okrzesik, wyd. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej i Stowarzyszenie Instytut Południowy, Bielsko-Biała 2009, s. 73-84.
· Festival divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně, (w:) O divadle 2008, red. Jiří Štefanides, wydawca: Univerzita Palackého v Olomoucu, Olomouc 2009, s. 73-87. +
· Polska krytyka teatralna na Zaolziu, (w:) Krytyka literacka na Śląsku, red., K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna, wyd.: Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, Katowice 2009, s. 165-180.
· Teatr na pograniczu – w procesie przemian, (w:) Przemiany kulturalno-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice – w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn, wyd.: Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, s. 59-74.
· Sprawozdanie z konferencji naukowej „Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury”, „Zarządzanie w kulturze” , t. 11, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. E. Kocój, Kraków 2010, s. 293-305.
· Powrócić, aby pamiętać... Anna M. Fenby Taylor i Fundacja im. Zofii Kossak (wywiad; współ. D. Sieroń-Galusek), „Zarządzanie w kulturze”, t. 11, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego red. E. Kocój, Kraków 2010, s. 271-279.
· Być dla swoich budowaniem. O miejscu Zofii Kossak w góreckiej społeczności, (w:) „Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury”, red. K. Olbrycht. D. Sieroń- Galusek, wyd. A. Marszałek, Toruń 2010, s. 25-43.
Helmuta Kajzara obrazy rozproszone w Lothe Lachmann Videoteatrze „Poza”, (w:) Obrazy literatury, „Świat i słowo” nr 1(16), s. 147-160, wyd.: Akademia Humanistyczno – Techniczna w Bielsku – Białej, Instytut Teologiczny, Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała 2011.
http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis16/12.pindor-helmuta_kajzara_obrazy_rozproszone.pdf
· Scena Polska w Czeskim Cieszynie teatrem wspólnoty, (w:) Wspólnotowy język, „Świat i słowo” nr 2(17), Bielsko-Biała 2011, s. 159-172, wyd.: Akademia Humanistyczno – Techniczna w Bielsku – Białej, Instytut Teologiczny, Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała 2011.
http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis17/14.pindor-scena_polska_w_czeskim_cieszynie.pdf
· Widowiska teatralne zagrożeniem dla procesu wychowawczego według Jana Chryzostoma, (w:) Paideia starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1 serii: „Filozofia i Pedagogika”, red. A. Murzyn, wyd. „Impuls”, Kraków 2011, s. 119-132.
· Dzieje Teatru Niemieckiego w Cieszynie (Deutsches Theater in Teschen), (w:) O divadle 2010, red. Tatjana Lazorčáková, Univerzita Palackého v Olomoucu, Olomouc 2011, www.filmadivadlo.cz/cs/knihovna/o_divadle_2010.pdf., s. 19-30.
· Cieszyński Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, (w:) „Język polski”. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, nr XCI, listopad-grudzień 2011, Kraków 2011, s. 396-398.

· Jedno czy dwa miasta? Polityczne i kulturalne aspekty współpracy Cieszyna (RP) i Českého Těšína (RC) w latach 1990-2010, „Świat i słowo” 2012, nr 19, wyd.: Akademia Humanistyczno–Techniczna w Bielsku-Białej, Instytut Teologiczny, Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała 2012, s. 27-44.

· Przywracanie Morcinka zaolziańskiej społeczności… (O realizacjach prozy Morcinka w Scenie Polskiej Těšínského divadla), (w:) Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin, red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna, Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.226-241.

· Teatr czeski w Cieszynie (1891-2011). Zmienna obecność, (w:) „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”, t. I, „Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej, red.U. Szuścik, wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 166-190.

III. Artykuły inne: publicystyka kulturalna, recenzje, sylwetki, reportaże, sprawozdania, kalendaria, redakcje programów festiwalowych (wybór)

Na granicy w Cieszynie, „Didaskalia – Gazeta Teatralna” 1995, nr 7, s. 47-48.
Schulzowskie wizje, „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1996, nr 5/7, s. 66; Uwertura, „Śląsk” 1996, nr 6/7, s. 66; Między epokami „Śląsk” 1996, nr 7/8, s.66; Perła z lamusa, „Śląsk” 1996, nr 12/14, s. 67; Dramat sumienia, „Śląsk” 1997, nr 1/15, s. 72; Powszechny w Cieszynie, „Śląsk” 1997, nr 4/18, s. 67; Czeskocieszyńskie Mrożka teatralne przypadki, „Śląsk” 1998, nr 3, s. 68; Sześć dni z teatrem Ateneum, „Śląsk” 1998, nr 5/31, s. 66; Tanatos i Eros, „Śląsk” 2003, nr 5, s. 66.
Oddział Regionalny SPCzS promotorem procesów integracyjnych w Cieszyńskiem, „Ziemia Kłodzka. Od Kladskeho pomezi Glatzer Bergland”, Nowa Ruda 2004, nr 157, s. 53-5.
Więcej niż teatr, „Zwrot” 1989, nr 10, s.35-41; Aleksandra Śląska – próba portretu, „Zwrot” 1990, nr 4, s. 10-17; Myślę o teatrze i jestem szczęśliwy. Rzecz o Helmucie Kajzarze, „Zwrot” 1991, nr 8, s.15-18; Bohater Mrożka w poszukiwaniu konwencji, „Zwrot” 1991, nr 7, s. 65-67; Przygraniczna wymiana teatralna (1945-2000) „Zwrot” 2002, nr 5, s.22-28, Scena Polska (14 października 1951 – 31 grudnia 1999), „Zwrot” 2006, nr 10, s.1.
Święto teatru regionalnego, „Relacje. Interpretacje”. Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej, 2009, nr 1 (13), s. 8 – 10; 100 lat teatru w Cieszynie, Relacje. Interpretacje” 2010, nr 4 (20), s. 13 – 17; Górecki Dwór Kossaków, Relacje. Interpretacje”. 2011, nr 1 (21), s. 1-5; Śladem „Czarnej Julki”, „Relacje. Interpretacje”. 2011, nr 2 (21), s. 5-8; Być teatrem polskim…, „Relacje. Interpretacje”. 2011, nr 4 (24), s. 1-4.
Dzieje budynków uniwersyteckich: cieszyński campus, „Gazeta Uniwersytecka” 1995, nr 3; Polsko-czeskie pogranicze przyjazne teatrowi” „GU” 1997 nr 12; Ta ziemia mówi prawdę (impresje z Ziemi Świętej), „GU” 1998, nr 12, s. 35-36; Twórców śląskich portretowanie w Akademickiej Kawiarni Artystycznej, „GU” 2004, nr 4, s. 44- 45; Józefa Pietera „Słownika Psychologicznego” prezentacja w Akademickiej Kawiarni Artystycznej, „GU” 2004, nr 9-10, s.39-40; Z prac Komisji ds. Stosunków Polsko – Czeskich i Polsko – Słowackich przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, „GU” 2004, nr 5, s.42-–43; 2005, nr 5, s.42 -43; 2006, nr 4, s.41 –43; 2007, nr 4, s.27; Sceny Polskiej w Filii UŚ w Cieszynie uobecnianie ”GU” 2005, nr 6, s. 41; „Edukacji Kulturalnej” w cieszyńskiej Akademickiej Kawiarni Artystycznej promowanie „GU” 2005, nr 7, s. 46 -47; Profesor Richard Pipes z Harvard University gościem Uniwersytetu Śląskiego, „GU” 2007, nr 7, s. 6-7; Człowiek żyje i działa wśród ludzi... Cieszyńskie Spotkania Naukowe, „GU” 2008, nr 6.
Teatr za Olzą , „Gość Niedzielny” 1997, nr 2, s. 19.
Pierwszy obywatel Cieszyna, „Kalendarz Beskidzki” 2013, red. Jan Picheta, Bielsko-Biała 2013, s.124-128; Edmund Rosner – naukowiec, pedagog, publicysta; op.cit., s. 143-147.
Dziewiętnaście lat Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „bez granic” „na granicy”/Devatenáct let Mezinárodního divadelniho festivalu „bez hranic” „na hranici” (w:) Program 20 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”/ Divadelního festivalu „Bez hranic”, Cieszyn 2009; Redakcja programów festiwalowych – „Festiwal Teatralny „Bez Granic”/ Divadelnífestival „Bez hranic” (roczniki: 1991, 1992, 1996, 1999, 2002, 2005, 2007).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks2

 

IV. Konferencje, sympozja, sesje naukowe (wybór)
Organizacja konferencji:
Polsko-czesko-słowacka konferencja naukowa nt. „Problemy współczesnego teatru”; 15 V 1993, Cieszyn.
Polsko-czesko-słowacka konferencja naukowa nt. „Teatr bez granic/ Divadlo bez hranic”; 17 X 1997, Cieszyn.
Polsko-czesko-słowacka konferencja naukowa nt. „Národní divadla. Tradice a současnost/ Teatry narodowe. Tradycja i współczesność”; 17 V 2001Cieszyn.

Konferencje z referatem:
· Polsko-czeskie sympozjum naukowe zorganizowane z okazji 50-lecia Sceny Polskiej Tĕšínského divadla; 20 X 2001 Český Tĕšín.
· Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Oblastní divadlo a regionální identita/ Teatr prowincjonalny a tożsamość regionalna”; 11 XI 2003, Český Tĕšín.
· Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „O divadle na Moravě a ve Slezsku/ Das Theater in Mahren und Schlesien”; 20-22 XI 2003, Olomouc.
· Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe”; 17-19 V 2004, Międzyzdroje.
· Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Europa wspólnotą narodów. Edukacja międzykulturowa na przestrzeni wieków XIX- XXI”; 1 – 2 XII 2004, Brzeg.
· Międzynarodowa konferencja literaturoznawcza nt. „Teatr w literaturze czeskiej i polskiej”; 15- 16 XI 2005, Opava.
· Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Upowszechnianie kultury dziś jako wyzwanie dla współczesnej edukacji kulturalnej”; 23 – 25 X 2006, Cieszyn.
· Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, 2 II 2007, Zespół Pałacowo-Parkowy Akademii Ekonomicznej w Młoszowej, org. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
· Konferencja jubileuszowa nt. „Przemiany kulturalno-oświatowe na pograniczu – w 100-lecie „Zarania Śląskiego”; 15 X 2007 Cieszyn.
· Konferencja nt. „Krytyka literacka na Śląsku”; 13 XII 2007, Wydział Filologiczny UŚ Katowice, org. Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.
· Mezinárodní teatrologická konference: „O divadle na Moravě a ve Slezsku III; 8 X 2008, Olomouc.
· Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury”; 12 – 13 X 2009 Cieszyn.
· Międzynarodowa konferencja nt. „Literatura i obrazy”; 16 – 17 XI 2009 Bielsko-Biała.
· Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Pytanie o wspólnotę”; 15-16 XI 2010 Bielsko-Biała.
· Mezinárodní teatrologická konferencje „O divadle na Moravě a ve Slezsku IV”; 3 XII 2010 Olomouc.
· Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Małe miasta”; 14-15 XI 2011 Bielsko-Biała.
· Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Kadry dla edukacji kulturalnej – kompetencje, drogi ich zdobywania i doskonalenia”, 22-23 IV 2013, Cieszyn.


V. Inne formy aktywności

Wykład plenarny nt. „Życie teatralne na pograniczu polsko-czeskim w latach 1945-2005”, 12 IV 2007, Cieszyn” (Uniwersytet III Wieku).
Prezentacja nt. : „Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje” (w ramach uroczystości stulecia teatru w Cieszynie), 24 IX 2010, Cieszyn, Teatr im. A. Mickiewicza.
Spotkanie „Strefy _kontaktu_Kajzar3_pogranicze”: opracowanie koncepcji scenariusza i udział w panelu dyskusyjnym, 14 IV 2013, Wrocław, org. Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego. http://www.wteatrw.pl/1388.xml

VI. Członkostwo w komisjach, towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach

· Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach (od 2003; w latach 2003-2006 – sekretarz Komisji);
· Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Cieszynie (członek);
· Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Nauk Filologicznych (członek);
· Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, oddział regionalny Bielsko-Cieszyn.

 

ks3

 

 


:: UNIWERSYTET ŚLĄSKI :: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI :: BIELSKA 62 :: 43-400 CIESZYN :: TEL. (+048)–33–8546113 ::