PRACOWNICY
ZAKŁADU EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr hab. Mirosława Pindór
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
dr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
dr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr hab. Bogusław Dziadzia

dr hab. Dorota Sieroń-Galusek
e-mail: dsieron@poczta.onet.pl
tel.: 012 / 262 74 12


Ż y c i o r y s z a w o d o w y
Od 1 października 2004: adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Prowadzone zajęcia: „Zarządzanie i finansowanie w kulturze”, „Marketing w kulturze”, „Projektowanie działań społecznych i kulturalnych”, „Edukacja kulturalna”.
2003: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Instytucjonalne formy kultury po reformie administracyjnej kraju. Analiza wybranych przykładów, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Emila Orzechowskiego (Uniwersytet Jagielloński), recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz (Uniwersytet Jagielloński) i prof. dr hab. Janusz Sztumski (Uniwersytet Śląski).
1998 – 2001: Instytucja Kultury „Estrada Śląska”, praca etatowa, zarządzanie projektami.
S t y p e n d i a i n a g r o d y
Stypendium Fundacji „Pogranicze” w Sejnach umożliwiające uczestnictwo w programie „Szkoła Pogranicza”.
Autorski projekt z zakresu edukacji międzykulturowej Słownik gliwicki (przygotowany na zakończenie „Szkoły Pogranicza”) nagrodzony przez Fundację Kultury w konkursie „Edukacja kulturalna” oraz Fundację Stefana Batorego w konkursie„Inicjatywy lokalne”.

A r t y k u ł y

E d u k a c j a k u l t u r a l n a
Dar ciągłości. Idee i instytucje w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy długiego trwania – konferencja naukowa Sens życia, sens śmierci – graniczne doświadczenia człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. [link do tekstu]
Obywatel Europy? Tożsamość emigranta na przykładzie Jerzego Stempowskiego - konferencja naukowa Etniczność i obywatelskość w nowej Europie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. [link do tekstu]
Rodzina wartość ocalona. Doświadczenia rodzeństwa Czapskich a współczesne zadania edukacji kulturalnej – konferencja naukowa Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji, Katedra Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Książka jako narzędzie samodoskonalenia się na przykładzie Józefa Czapskiego [w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka, red. Dariusz Kubinowski, Lublin 2006.
Ścieżka dialogu. Trudne dziedzictwo XX wieku w projektach Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach [w:] Edukacja humanistyczna nr1/2006, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
Edukacja międzykulturowa jako nowa jakość w edukacji równoległej [w:] Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. Katarzyna Olbrycht, Katowice 2004.

Z a r z ą d z a n i e w k u l t u r z e
„Dom dla Kultury?” Kilka uwag na temat tożsamości instytucji kultury – konferencja naukowa Upowszechnianie kultury dziś – jako wyzwanie dla współczesnej edukacji kulturalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. [link do tekstu]
Kilka uwag na temat zarządzania instytucją kultury w Polsce – zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie w kulturze, red. Emil Orzechowski, Kraków 2006r.

www.kek.edu.pl