PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113
www.weinoe.us.edu.pl

dr Jolanta Skutnik
Katedra Edukacji Kulturalnej
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach tel.: 338514382
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
tel.; 33 8546113

home: ul. Hajduka 15m2
43-400 Cieszyn
mail: yoola@tlen.pl

Przebieg kariery zawodowej:
- 1984-1989: studia Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym Filii Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie;
- 1989: obrona pracy magisterskiej: „Możliwości kształtowania kultury plastycznej
dziecka przedszkolnego w oparciu o współczesną koncepcję wychowania
plastycznego“ , promotor pracy: prof. dr hab. B. Jaślar;
- 1989/ 200 asystentura w Zakładzie Animacji – Społeczno Kulturalnej filii
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie;
- 1997-2001 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach
- 2003: obrona pracy doktorskiej: Wychowawcze funkcje francuskich muzeów sztuki
współczesnej . Spotkanie dziecka z nową sztuką, na Wydziale Nauk Pedagogicznych
i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, promotor:
prof. dr hab. K. Olbrycht, recenzenci: prof. dr hab. J. Kargul,
prof. dr hab. T. Aleksander (tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki)
- od 2003 roku adiunktura w Katedrze Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.
Inne:
- 1989 - 1992 pracownik Ośrodka Alliance Française w Cieszynie-(1990 Certificat
D’Etudes de Langue Francaise);
- 1994 staż naukowy (organizatorzy: MSZ Francji , Ambasada Republiki Francuskiej
w Polsce oraz Association pour Developement des Echanges Internationaux des
Professionels du Champ Social i CIF France);
- 2004: wyróżnienie w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę
doktorską dotyczącą problematyki kultury .

.
Przebieg działalności naukowej


Uczestnictwo w konferencjach naukowych:
- Letnia Szkoła Metodyków Upowszechniania Kultury w Łucznicy (01-05.06.90);
- Międzynarodowe Seminarium Młodych Pracowników Kulturalnych i Socjalnych, St.Omer
(Francja ) 11 - 17. 04.1991;
- Międzynarodowe Seminarium Młodych Pracowników Kulturalnych i Socjalnych, Miśnia
(Niemcy) 01 - 07. 12. 1991;
- Międzynarodowe Seminarium Młodych Pracowników Kulturalnych i Socjalnych , 05. 1992
Cieszyn (Polska);
- międzynarodowa konferencja Une demarche de cooperation Franco - Polonaise :
Collectivites territoriales et associations - Initiatives et temoinages, Lille 02 -03.06.93
Francja. Wystąpienie pt. Problemy międzynarodowej wymiany młodzieżowej w zakresie
działań socjalnych i animacji społeczno – kulturalnej;
- II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Toruń UMK (31.08.-02.09.1994), wystąpienie
pt. Edukacyjne wartości sztuki najnowszej a pedagogiczna aktywność muzeum sztuki
współczesnej;
- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa O powrót do pedagogiki kultury. Lublin UMCS
(03.-05.12.1994) wystąpienie pt. Wychowanie estetyczne w sytuacji nowej sztuki - aktywność
pedagogiczna muzeum sztuki współczesnej w doświadczeniach pedagogiki francuskiej;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój twórczych zdolności studentów :problemy ,
poszukiwania, praktyczne rozwiązania (Razwicije tworczich zdolnostiej studientau:
probliemy, poszczuki, raśczenija ) Mińsk (Białoruś ), Białoruski Uniwersytet Kultury
(30.01.- 02.02.1996) wystąpienie pt. Zagadnienia kształcenia animatorów kultury a nowe
zjawiska kultury artystycznej;
- Konferencja Naukowa Sztuka współczesna - tendencja czy brak tendencji, porządek czy
chaos? Cieszyn U.Śl. (13.03.1997) wystąpienie pt. Odbiorca sztuki w nowej sytuacji
estetycznej;
- II Lubelskie Forum Sztuka i edukacja. Lublin UMCS (21 -24.05.1997) wystąpienie
pt. Wychowanie przez sztukę w pryzmacie nowej estetyki;


- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany w kulturze, sztuce i edukacji w kontekście
dyskursu postmodernistycznego. Kraków WSP (21 -24.05.1998) wystąpienie pt.
Wychowanie estetyczne wobec zagadnień nowej sztuki;
- Konferencja Naukowa Dialog i komunikacja w sztuce współczesnej. U.Śl. Filia w
Cieszynie( 10.1999), wystąpienie pt. Dialog ze sztuką;
- Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w ramach IV Lubelskiego Forum Sztuki
Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego - Sztuka w poszukiwaniu sensu . Lublin UMCS ,
Wydział Artystyczny ( 7-8.04.2000 ), wystąpienie pt. Obca sztuka w społeczeństwie obcych;
- konferencja naukowa pt. Edukacja artystyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy
człowieka, UMK w Toruniu, 19- 21 września 2003: wystąpienie pt. Spotkanie dziecka ze
sztuką nową ;
- udział w obradach Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę INSEA w Poznaniu, 2 listopad 2003;
- udział w XIV Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, 3 – 4 listopad 2003;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Fundamenty edukacyjnej wspólnoty,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 15 –17 kwietnia 2004, wystąpienie pt. Sztuka w edukacji
– w stronę dialogu z Innym;
- udział w obradach II Grupy Problemowej V Zjazdu Pedagogicznego - Przetrwanie i
rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, Wrocław 23 –25 września 2004,
wystąpienie: Sztuka nowa a edukacja – wybrane zagadnienia mediacji artystycznej;
- Konferencja naukowa Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Uniwersytet Śląski w
Katowicach, kwiecień 2005, wystąpienie pt. Muzeum sztuki – przestrzeń edukacji .


Prace opublikowane :
- Edukacyjne wartości sztuki najnowszej a aktywność pedagogiczna Centrum Sztuki
Współczesnej w Bordeaux. „Acta Universitatis Nicolai Copernici” , Pedagogika XXII,
Zeszyt 314 , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Toruń 1997;
- Odbiorca sztuki wobec nowej sytuacji estetycznej . W: E. Delekta , A.Jonkisz (red.) Sztuka
i interpretacja. Cieszyn 1998;
- Działania edukacyjne we francuskich muzeach sztuki współczesnej. „po lekcjach,
Kwartalnik Nieregularny” , nr.4’99(22), Kraków 1999;

-Wychowanie przez sztukę w pryzmacie nowej estetyki. W: (red.) S.Popek, R.Tarasiuk
U podstaw edukacji plastycznej . Lublin 2000;
- O sztuce prowincjonalnej - głos w dyskusji . „Kresy. Kwartalnik Literacki”, Lublin 2000.
- Obca sztuka w społeczeństwie obcych. W: T. Szkołut (red.) Sztuka i edukacja kulturalna w
okresie przemian. Lublin 2001;
- Bosą stopą po rżysku czyli o współczesnej cywilizacji obrazu. W: Katalog wystawy Model
do składania. Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2001.
- Edukacja kulturalna i artystyczna we Francji na przełomie XX i XXI wieku w kontekście
doświadczeń historycznych. W: K.Olbrycht (red.) Edukacja kulturalna – wybrane obszary.
Cieszyn 2004;
- Wychowanie w sztuce jako koncepcja edukacji kulturalnej dziecka. W: K.Olbrycht (red.)
Edukacja kulturalna – wybrane obszary. Cieszyn 2004;
- Sztuka nowa a edukacja – wybrane zagadnienia mediacji artystycznej. W: J.Gnitecki (red.)
Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie
humanistycznym. Poznań 2005;
- Muzeum sztuki jako miejsce mediacji kulturalnej i artystycznej. „Kultura współczesna”
2/2005;
- Muzeum sztuki – przestrzeń edukacji. W: M. Popczyk (red.) Muzeum sztuki. Antologia.
Kraków 2005.

Inne:
- recenzja autorskiego programu edukacyjnego pt. Zabawmy się w teatr. Edukacja teatralna
w wychowaniu przedszkolnym, autorstwa mgr K. Kality – Czyż, Przedszkole w
Pogwizdowie;
- recenzja zmodyfikowanego programu autorskiego pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły autorstwa mgr I. Kawulok, Przedszkole Integracyjne
nr.1 w Cieszynie;
- recenzja autorskiego programu terapeutycznego pt. Podróż w krainę wyobraźni
autorstwa mgr I. Kawulok, Przedszkole Integracyjne nr.1 w Cieszynie.

Inne formy aktywności :

- członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez
Sztukę INSEA w Poznaniu;
- członek Rady Programowej Galerii Studenckiej #klatka#;
- członek - założyciel Śląskiego Stowarzyszenia Alliance Française w Cieszynie;
- kierownik projektu „Animator w szpitalu” realizowanego na Oddziale Chirurgii
Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie.