PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
dr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław DziadziaADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113

EWA TOMASZEWSKA

Dysertacja doktorska mgr Ewy Tomaszewskiej pt. "Twórczość Jana Dormana (1945-1978) - monografia" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Jurkowskiego (Akademia Teatralna w Warszawie), recenzowana przez prof. dr hab. Zbigniewa Osińskiego (Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz prof. dr hab. Janusza Deglera (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), została obroniona w Instytucie Sztuki PolskiejAkademii Nauk w Warszawie dn. 19 czerwca 2007 roku.
[link do autoreferatu]

Ukończyła studia na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Architektury w 1986 r. a następnie, w 1989 r. Wydział Reżyserii Teatru Lalek w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie Wydziały Lalkarskie w Białymstoku.

Z założonym w czasie studiów „Teatrem 3/3 and Co.” brała udział w międzynarodowych festiwalach teatrów lalek w Charleville - Mezieres (Francja), w Palermo (Włochy), w Bielsku-Białej (Polska).

Uczestniczyła w warsztatach teatralnych Petera Schumanna z Braed and Puppet Theater i Henka Boerwinkela z Figurentheater Triangel.

Reżyserowała sztuki w Białostockim Teatrze Lalek (nagroda publiczności za sztukę „Żołnierz i bieda” S.Marszaka), w teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu, w łódzkim „Arlekinie”, Olsztyńskim Teatrze Lalek, bielskiej „Banialuce”. Wielokrotnie prowadziła warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Od 1990 r. pracuje w Katedrze Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie.

Należy do POLUNIMA (Polski Związek Lalkarski Międzynarodowej Unii Lalkarskiej (Unin Internationale De La Marionette) i jest także członkiem międzynarodowej organizacji twórców dla dzieci ASSITEJ.

PUBLIKACJE WYDANE:

 • „Forma ludowej szopki polskiej i możliwości jej wykorzystania w pracy z dziećmi” w: „Edukacja kulturalna w życiu człowieka” pod red. Dzierżymira Jankowskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 1999, str. 271–277.

 • „Lalka w teatrze” w: „Teatr bez granic. Divadlo bez hranic.” pod red. Antoniego Gładysza i Mirosławy Pindór, Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Cieszyn 1999, str. 27-32.

 • „Teatr lalek jako forma teatru plastycznego w procesie dydaktyczno-wychowawczym.” w: „U podstaw edukacji plastycznej” pod red. Stanisława Popka i Romualda Tarasiuka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, str.177-182.

 • „Ćwiczenia i zabawy teatralne w kształceniu nauczycieli w kontekście komunikacji interpersonalnej” w: „Homo communikus. Szkice pedagogiczne.” pod red. Wojciecha Kojsa przy współudziale Łucji Dawid; Katowice 2000; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1906; str. 239-242.

 • Play of theatre”, materiał z 22-nd World Play Conference w Erfurcie, Interational Council for Childrensplay (ICCP), Universität Erfurt, CD-rom, Erfurt 2001.

 • „Kaczka i Hamlet. Eksperyment teatralno-pedagogiczny” w: „Sztuka w edukacji i terapii”, pod red. M.Knapik, W.A.Sacher; Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Arteterapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 82-95. [link do tekstu]

 • „Kaczka i Hamlet. Kilka uwag z eksperymentu” w: „Ekspresja twórcza dziecka” pod red. K.Krasoń i B.Mazepy-Domagały; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda; Librus, Katowice 2004, 231-238.

 • „Funkcje teatru prowincjonalnego” w: „Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe.” pod red. prof. dr hab. St. Flejterskiego i E.Roszkowskiej, Opera na Zamku, Szczecin 2004, s.189-197.

 • „Teatr Jana Dormana w świetle kontaktów z czechosłowackim środowiskiem lalkarskim w latach 1955-1971” W: „O divadle na Moravě a ve Slezsku”, ISBN: 80-244-0925-9, vročení: Olomouc 2004. [link do tekstu]

 • „Teatr zabawy” w: „Edukacja kulturalna. Wybrane obszary.” Pod red. K.Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 129-149. [link do tekstu]

 • „Stefan Szuman – Jan Dorman, współpraca i wzajemne inspiracje” w: Psychologia Rozwojowa, tom 9, nr 3, 2004, red. Zbigniew Łoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.129-137. [link do tekstu]

 • „Teatr a dziecko” w: „Księga Jubileuszowa Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach z lat 1945-2005” - suplement pod red. Danuty Lubiny-Cipińskiej, Katowice 2005. [link do tekstu]

 • Profesor Stefan Szuman – Jan Dorman, współpraca i wzajemne inspiracje, Psychologia Rozwojowa, tom 9, nr 3, rok 2004 Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 129 -137.

 • Młynek do kawy, czyli teatr dla dzieci starszych, w: W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące, pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, wyd. przez Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, Mysłowice 2006, s. 238 – 244.

 • Tworzenie horyzontu skojarzeń. Eksperymane teatralno-pedagogiczny „Konik” adresowany do dzieci młodszych, w: Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji, pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, wyd. przez: Centrum Ekspresji oraz Dziecięcej Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2007, s. 254 – 264. [link do tekstu]

 • „Scena Szkolna” UŚ w Cieszynie – funkcje warsztatów teatralnych w nauczaniu studentów ASK, w: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej pod red. K.Olbrycht, E.Koniecznej, J.Skutnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 978-83-7441-910-9, s. 310 – 319. [link do tekstu]

 • Teatr dziecięcy i teatr dla dzieci – tradycja i współczesność, w: Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Centrum Ekspresji  Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, GWSP, Katowice Mysłowice 2008  (monografia zbiorowa, recenzowana) ISBN 978-83-89032-17-1, s. 139-147. (link do tekstu)

 • Teatr wyobraźni w: Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu, red. K.Krasoń, B.Mazepa-Domagała i A.Wąsiński, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Katowice 2009, ISBN 978-83-60430-72-9, s.167 – 177. [link do tekstu]

 • „My z pierwszej połowy XXI wieku” – analiza odbioru małej formy teatralnej przez młodzież szkół ponadpodstawowych w świetle współczesnej edukacji (wyniki badań), w monografii zbiorowej pod red. Mirosławy Zalewskiej Pawlak: Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ISBN 978-83-7525-305-4, s. 299-315. [link do tekstu]

 • Teatry czeskie i słowackie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej, w: O divadle 2008, red. Jiři Štefanides, ed. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozoficka fakulta, Katedra divadelních, filmowých a mediálních studií, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2427-9, międzynarodowy projekt Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru, MSM 6198959225, s. 89-105.

 • „Wyższa Szkoła Twórczego i Ciekawego Życia” Jana Dormana, w pracy zbiorowej pod red. K.Olbrycht i D.Sieroń-Galusek, Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, UŚ WEiNoE w Cieszynie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-858-1, s. 44 – 56. [link do tekstu]

 • Eksperymenty teatralno-pedagogiczne w Cieszynie, w: Rola teatru w procesie edukacji nieformalnej. Od teorii do praktyki, pod red. M.Strońskiej-Zremby materiał z międzynarodowego seminarium The role of theater in non formal education, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław 2010, projekt realizowany przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” i ze środków Gminy Wrocław.

 • In Search of a NewTheatre for Children/U potrazi za novim pozorištem za decu, w: Theatre for Children – Artistic Phenomenon/Pozorište za decu – umetnički fenomen, red. Henryk Jurkowski, Miroslav Radonjić, wydawcy: Open University w Suboticy, International Festival of Children’s Theatres, Theatre Museum of Vojvodina w Nowym Sadzie, Subotica 2011, ISBN 978-86-85123-61-0, s. 65 – 81. [link do tekstu]

 • Jan Dorman w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, w publikacji jubileuszowej Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 1951-2011, pod red. Piotra Zaczkowskiego, TDZ im. J.Dormana, Będzin 2011, s. 21-27.

 •   Jan Dorman – poeta teatru, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, ISBN 978-83-7164-622-5, 185 stron.

 

RECENZJE I ARTYKUŁY:

 • „Drama jako metoda pedagogiczna”, Plastyka i Wychowanie, nr 3, 1994.

 • „Teatr jest jeden?” recenzja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej w: Didaskalia, nr 25/26, 1998.

 • „Tekturowe krajobrazy”, Didaskalia, nr 31/32, 1999.

 • „Teatr Niemożliwy?”, Didaskalia, nr 31/32, 1999.

 • „Zabawa i zabawki”, Teatr Lalek nr 3, 2001.

 • wstęp do książki Jana Dormana „Wyssane z palca” wyd. przez Fundację im. Jana Dormana, Będzin 2003; s. 3-5.*****MATERIAŁY DLA STUDENTÓW [zestaw tekstów w archiwum zip]*****


:: KULTURA :: EDUKACJA KULTURALNA :: EDUKACJA REGIONALNA :: FILM :: MEDIA :: TEATR :: PLASTYKA :: MARKETING KULTURY :: ESTETYKA ::

www.kek.edu.pl