baner

ZAKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)-33-8546113
www.weinoe.us.edu.pl

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ
(studia I stopnia, licencjackie)

 

EDUKACJA KULTURALNA
(studia II stopnia magisterskie,
planowane od 2017 roku - szczegóły we wrześniu 2017)

 

Studia I stopnia (licencjackie)
Zajęcia odbywają się w Cieszynie (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji).


Rejestracja kandydatów: https://www.irk.us.edu.pl/

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=423

Charakterystyka kierunku:

Nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia pod nazwą animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną będzie zapewniał wielostronną ofertę edukacyjną dla przyszłych kadr dla kultury, kadr do działów oświatowych i około oświatowych instytucji kultury, będzie wyposażał w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające animowanie do aktywności społecznej i uczestnictwa w kulturze różnych grup wiekowych (w tym aktywizowanie i edukowanie seniorów, prowadzenie systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą), różnych środowisk, społeczności lokalnych i ponad lokalnych, środowisk o specjalnych potrzebach a także środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.
Program studiów przewiduje poznanie przez studentów podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych), wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia się przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Istotnym elementem procesu kształcenia jest możliwość wyboru przez studentów kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości a także zajęć terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozów twórczych i badawczych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów o specjalności animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną ma przygotowanie do:
• pracy w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych)
• pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych
• pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą
• prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
• organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy turystyczne
• opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej, euroregionalnej.
• opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym – do włączania seniorów w różne formy aktywności)
• opracowywanie i realizowania działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: https://www.irk.us.edu.pl/

Rekrutacja na kierunek ASKiTK ma charakter dwuetapowy:
1. konkurs świadectw,
2. rozmowa kwalifikacyjna

Pytania?
Prosimy o kontakt pod adres: boguslaw.dziadzia@us.edu.pl
______________________________________________________________________________________________